Algemene Voorwaarden - BKL Engicon Webshop

1. Definities

 • Verkoper: BKL Engicon BV, Veurnelaan 41, 8670 Koksijde, België - RPR Veurne - Contact: webshop@bklengicon.com (hierna ook soms genoemd BKL Engicon Webshop)
 • Koper: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aankoop doet bij BKL Engicon Webshop.
 • Product: Het boek aangeboden door BKL Engicon Webshop.

2. Toepasselijkheid

 • Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de webshop van BKL Engicon BV. Voor informatie over mogelijke betaalwijzen, portkosten, levertermijnen en dergelijke, kan u ons steeds contacteren via webshop@bklengicon.com.

 • Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds BKL Engicon BV, Veurnelaan 41, 8670 Koksijde en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de webshop van BKL Engicon BV. Door zijn bezoek aan de website bevestigt de koper de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen gedaan via de website van BKL Engicon Webshop.

3. Het Aanbod

 • Alle aanbiedingen van BKL Engicon Webshop zijn vrijblijvend en BKL Engicon Webshop behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

4. Overeenkomst

 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een onlinebestelling door de koper is geplaatst en door BKL Engicon Webshop is bevestigd.
 • Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de koper van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

 • BKL Engicon BV behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een koper om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

 • Een onlinebestelling wordt door BKL Engicon Webshop pas aanvaard als de koper zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

 • Indien – door omstandigheden buiten onze wil om - artikelen uiteindelijk niet door BKL Engicon Webshop geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal BKL Engicon Webshop de koper hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de koper opgegeven mailadres. In dit geval kan de koper ervoor kiezen de bestelling te annuleren. BKL Engicon Webshop zal dan het door de koper voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. BKL Engicon Webshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

5. Prijzen en Betaling

 • De vermelde prijzen voor het aangeboden product zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 • Betaling dient te geschieden op de door BKL Engicon Webshop aangegeven wijze.
 • Voor een bestelling via de webshop geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling 

6. Levering

 • BKL Engicon Webshop streeft ernaar om bestellingen binnen de op de website aangegeven levertijd te verzenden naar het door de koper aangegeven adres in België of Nederland.
 • De door de koperte betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de koper de bestelling definitief plaatst. 
 • Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

7. Herroepingsrecht

 • De koper heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product om aan BKL Engicon Webshop te melden dat hij zich op zijn herroepingsrecht wil beroepen. De koper dient BKL Engicon Webshop binnen deze termijn schriftelijk (via e-mail of brief) op de hoogte te stellen van zijn besluit de koop te herroepen.
 • Vanaf de dag waarop hij aan BKL Engicon Webshop gemeld heeft dat hij de overeenkomst wil herroepen, beschikt de koper over een nieuwe termijn van 14 dagen om de goederen ook effectief terug te sturen.  
 • Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als het product onbeschadigd en ongebruikt is.
 • In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal BKL Engicon Webshop de artikelen terugbetalen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de retour.  

8. Garantie & Klachten

 • De koper is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan BKL Engicon Webshop te melden. Klachten zullen door BKL Engicon Webshop in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 2 maanden nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten via webshop@bklengicon.com of aangetekend schrijven zullen door SBKL Engicon Webshop worden aanvaard.
 • In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van BKL Engicon Webshop steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

9. Aansprakelijkheid

 • BKL Engicon Webshop is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site of tijdens het transport van het product. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van BKL Engicon Webshop niet als bindend worden beschouwd.
 • Indien onjuistheden zouden vastgesteld worden in de informatie die via deze webshop ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via webshop@bklengicon.com . De inhoud van de webshop kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

 • BKL Engicon Webshop geeft geen garanties voor de goede werking van de webshop en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de webshop.

 • De webshop kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. BKL EngiconBV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

10. Bescherming Persoonsgegevens

 • Persoonlijke gegevens worden door BKL Engicon Webshop verwerkt in overeenstemming met de AVG en Belgische privacywetgeving.

11. Elektronische Communicatie

 • Bij het plaatsen van een bestelling stemt de koper ermee in dat alle communicatie met betrekking tot de bestelling elektronisch kan plaatsvinden.

12. Intellectuele Eigendom

 • Alle rechten van intellectuele eigendom op de teksten, afbeeldingen en andere materialen op de website zijn eigendom van BKL Engicon Webshop.

13. Toepasselijk Recht en Geschillen

 • Deze voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechtbank, gerechterlijk arrondissement West Vlaanderen, afdeling Veurne.

14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 • BKL Engicon Webshop behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.